KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP

Tartalomjegyzék

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése - eszközbeszerzési pályázat

A pontos pályázati kiírás kivonata!

Támogatás összege: 5 - 50 millió Ft

Támogatás mértéke: max. 50%, az alábbi régiónkénti bontás figyelembevételével:

    §  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban:
        mikro-, kis- és középvállalkozásoknál: 50%
    §  Közép-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 50%
        középvállalkozásoknál: 45%
    §  Nyugat-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 45%
        középvállalkozásoknál: 35%

   A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén:

   §  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban:
­       mikro-és kisvállalkozások esetében: 70%
      
középvállalkozások esetében: 60%

   §  Közép-Dunántúl régióban:
­       mikro-és kisvállalkozások esetében: 55%
­       középvállalkozások esetében: 45%

Jelentkezés eszközbeszerzés pályázatra

A támogatás célja

    A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.


 Pályázók köre

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  mikro-, kis-, és középvállalkozások

Jogi forma

  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

  szövetkezetek.

Méret

Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Iparág

A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek.

 Kizáró okok, speciális feltételek

A támogatást igénylőnek az alábbi a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének, vagy a d) pontban szereplő kritériumnak meg kell felelnie:

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a b) pontban meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.


 Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

§  amely, nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt a Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,

§  amely a felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített – a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR kód alatt megvalósuló feldolgozóipari fejlesztést jelentő projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),

§  amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített – a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében nem szereplő TEÁOR kód alatt megvalósuló projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 50%-át. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),

§  amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),

§  amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be,

§  amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

Ø A Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

Ø A Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

Ø A Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

Ø A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Ø Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.


 Kötelezettségek

Kötelező vállalások:

Az a), b) és c) pontjában foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. A b) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő a ba), bb) vagy bc) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a)   Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

  • a bázis létszámot és
  • a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Bázis létszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló.

b) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

ba)   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal
bb)   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

bc)    a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

c)   Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

ca) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
cb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

d) Honlapkészítés:

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

  • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
  • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
  • a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
  • az utolsó frissítés időpontja.

§  Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

      az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

      az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. 


 Támogatható tevékenységek köre

§  Új eszköz beszerzése - kötelező projektelem (min. 50%)

§  Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

§  Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem

§  Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem

§  Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem

§  Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

 

   Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

§  a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható

§  A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem

§  Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem 


Elszámolható költségek köre

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%):

§  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

§  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

§  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%):

§  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

§  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

§  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

§  az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége

§  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

 Információs technológiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:

§  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

§  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

§  termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

§  immateriális javak (licenc) költségei,

§  testreszabás költségei,

§  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

§  betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

 Információs technológia-fejlesztés: domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

§  azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

§  az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

§  azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése - csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés

 A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége

§  ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége

 Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

§  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szoftverek beszerzésének költségei


 A projekt területi korlátozása

   Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

   A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.


A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 

A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása:
*Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra (lásd: a Felhívás 7. számú szakmai melléklete). 

 5 oldalas letölthető PDF állomány


 Település lista

 A szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései és a szabad vállalkozási zónává kijelölt települések (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján:

9 oldalas letölthető PDF állomány