Kisgyermekkori nevelés támogatása

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás elnyerésének módja: (egyszerűsített) pályázat
Forrás összege: 3 Milliárd forint
Beadás kezdete: A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő: 2015.12.31.

Támogatás célja:

Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására és az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására

Kedvezményezettek köre:

óvodák, illetve óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmények fenntartótól függetlenül

Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:

 I. Az óvodai tevékenységek szervezésének XXI. századi modellprogramjai és jó gyakorlatai a hátránycsökkentés érdekében:

1. Tevékenység csoport
 Óvodai fejlesztő modellprogram kialakítása (új modell kidolgozása);
 Óvodai fejlesztő programok felülvizsgálata és módosítása  
 Óvodai pedagógiai programok fejlesztése: o A helyi óvodai pedagógiai programok fejlesztése, a megújult Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapprogram) szemléletében. Különös tekintettel a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek tervezésével és megvalósíthatóságával.
 A 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel eredményességét segítő együttműködési rendszer kidolgozása a fenntartó, a szociális és egészségügyi háló, az óvoda és a család kapcsolatrendszerében.

2. Tevékenység csoport
 Intézményi jó gyakorlat fejlesztés
 Saját jó gyakorlat disszeminációja
 Jó gyakorlat adaptálása 

II. Az óvodai pedagógiai programok fejlesztése az Alapprogram, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, illetve a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve eredményes megvalósulása érdekében: 

3. tevékenységcsoport
 Célcsoportonkénti képzések az óvodai nevelés szakemberei szakmai felkészültségének erősítése érdekében. Akkreditált képző akkreditált képzésén, továbbképzésén való részvétel, egyéni, nevelőtestületi, blended (kevert) képzés keretében (válaszható tevékenység).
 Szabadon választott tevékenységek (1 db tartalmi elem kiválasztása, kidolgozása és horizontális megjelenítése a pedagógiai programban az alábbi területek közül):

 Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának hatékonyságát növelő kapcsolatrendszer kidolgozása.
 Az óvodás gyermekek eltérő fejlődési üteméből eredő hátrányok csökkentésére alkalmazható pedagógiai módszerek, eszközök kidolgozása. 
 Óvodai tevékenységközpontok, műhelyek programjának kidolgozása kiemelten a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésére
 A gyermek fejlődése nyomon követésének átvezető gyakorlata az általános iskola alsó tagozatában a család közreműködésével, kiemelten a gyermek megismerését előtérbe helyező együttműködési formák és intézményközi, egyéni átvezetési program kidolgozása.
 Nemzetiségi óvodai neveléshez kapcsolódó pedagógiai tartalomfejlesztés  o A nemzetiségi óvodai nevelésben, hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások kidolgozása a hátrányok csökkentése érdekében,  o A korai kétnyelvűség hatékony fejlesztését segítő korszerű nyelvpedagógiai módszerek, eszközök kidolgozása. „Szülői kör” – Aktív kommunikáció és együttgondolkodás. A nevelési gyakorlat egyeztetésének korszerű formáinak kidolgozása. 

Támogatás mértéke (%): 100 %
Támogatás minimum - maximum összege (Ft): 1 millió forint – 3 millió forint a pályázatok maximális beruházási költsége: 0 Ft lehet