Eszközbeszerzés pályázat - 2012

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (Konvergencia régiók)
(GOP-2012-2.1.1/B)

Támogatás összege:

min. 5 millió Ft, max. 150 millió Ft, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek, tagvállalatai esetében: max. 250 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2013. február 8-ig volt lehetséges.

Támogatás célja

Jelen pályázati kiírás célja kis és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan) beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

Pályázók köre

Jogi forma

ü  jogi személyiségű gazdasági társaságok,

ü  jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

ü  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

ü  szövetkezetek 

Méret

Olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt és

a)       mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek

b)       mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek létszám és pénzügyi határértékek alapján, de azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. (pl. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok)

Iparág

§  Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki.

§  Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek nem támogathatóak.

§  Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat

§  GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

§  aki/amely, vagy akinek/amelynek partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) GOP-2012-2.1.1/B, pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.

§  akinek, vagy amelynek a mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.

§  aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy;

§  aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.

§  A pályázónak a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkeznie kell az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági program (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel vagy vállalnia kell, hogy a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi.

Kötelezettségek

Az 1. pontban foglalt feltételt és az 2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni.

1. Létszámtartás:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

 

2. Személyi jellegű ráfordítás

a)    A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

VAGY

b)    A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

 

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.

Támogatható tevékenységek köre

a)  Regionális beruházási támogatásként:

§  Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:

·      technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (egyenként min. 200 ezer Ft értékű),

§  Infrastrukturális és ingatlan beruházás telekhatáron belül

·      infrastruktúra építése, fejlesztése,

·      ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

§  Információs technológia-fejlesztés: beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:

·      új hardver (egyenként min. 30 ezer Ft értékű),

·      szoftver (beleértve: alapszoftver, kivéve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (összes elszámolható költség max. 10%-áig)

b) Csekély összegű támogatásként

§  Piacra jutás (összes elszámolható költség max. 5%-áig):

·      piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),

·      marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

·      formatervezés,

·      promóciós költségek,

·      kötelező nyilvánosság biztosítása

§  Vállalati HR fejlesztés (összes elszámolható költség max. 5%-áig): munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás)

§  Tanácsadás igénybevétele (összes elszámolható költség max. 5%-áig):

·      vállalati stratégiai tanácsadás,

·      szervezetfejlesztési tanácsadás,

·      menedzsmentfejlesztési tanácsadás,

·      vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás,

·      online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,

·      technológiai fejlesztési tanácsadás,

·      marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,

·      logisztikai tanácsadás,

·      a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.

§  Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (összes elszámolható költség max. 5%-áig)

Önállóan kizárólag az „Eszközbeszerzés” és „Információs technológia-fejlesztés pontokban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Kizárólag a GOP településlistában felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

Támogatás mértéke

a)    mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: max. 40%

b)    mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyek érvényes akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai: max. 50%

c)     középvállalkozások esetében, amelyek érvényes akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai, amennyiben a projekt megvalósításának helyszíne a Nyugat-Dunántúli régió; max. 40%

d)    „Pályázók köre – Méret” b) pontja szerinti vállalkozás által a Közép-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetébe: max. 40%

e)    „Pályázók köre – Méret” b) pontja szerinti vállalkozás által a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetébe: max. 30%

A b) és c) pontokhoz kapcsolódóan olyan tagvállalat is pályázhat, amely az akkreditációs cím elnyerése után lett a klaszter tagja.