A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Tartalomjegyzék

 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens)

A pályázatok benyújtása 2014. november 12-től, 2014. december 31-ig lehetséges.

Támogatás mértéke: max. 100%

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 350 millió Ft

Támogatás célja

   A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.

   A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

   A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

A B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

 

Pályázók köre

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be a rugalmas munkaszervezés, valamint a munka és a magánélet összehangolása területén referenciákkal igazolható tapasztalattal bíró:

  önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat)

  Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak;

  legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek

 

Konzorciummal szembeni előírások:

  konzorciumvezető kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat) lehet;

  Egy gazdasági társaság, vagy szervezet egy projekt megvalósításában vehet részt, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként;

  a konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

§  amely nem rendelkezik a rugalmas munkaszervezés vagy családbarát munkahely kialakítása területén szerzett igazolt tapasztalattal: 2011. január 1-et követően legalább 5 referenciával a területen (alátámasztva szerződéssel, számlával és bankkivonattal, vagy uniós támogatási szerződéssel);

§  amely nem rendelkezik műhelymunkában szerzett tapasztalattal (legalább 5 műhelymunka szervezéséről igazolás);

§  amelyben a szakmai tevékenységgel összefüggő foglalkoztatottak létszáma (konzorcium esetén tagonként átlagosan) nem éri el legalább az 5 főt (szakmai önéletrajzokkal alátámasztandó);

§  amely esetében az előző lezárt pénzügyi évben a bevétel/árbevétel összege nem éri el a támogatás összegének legalább 50%-át;

A projekt kiválasztása során előnyben részesülnek azon támogatást igénylők, amelyek:

§  szolgáltatási palettája széles körű (tréning, munkajogi tanácsadás, coaching, mentorálás, HR-tanácsadás, technikai bevezetésre tanácsadás, műhelymunka);

§  tapasztalata kiterjed a felhívás kiemelt célcsoportjára (a 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő foglalkoztatott);

§  ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem szempontjából releváns szakmai szervezet tagja.

 


Kötelezettségek

Kötelező vállalások:

§  legalább 25 kis- és/vagy középvállalkozás átvilágításra kerül, amelyekben van 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő a foglalkoztatottakon belül. A vállalás teljesülését az átvilágított vállalkozás vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyv és átszervezési terv igazolja. A B komponens esetében csak azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

§  az átvilágított vállalkozásokon keresztül 50 m Ft támogatási összegenként legalább 500 munkavállalóhoz kapcsolódó munkakör kerül átvizsgálásra.

§  a többi nyertes szolgáltató szervezettel együttműködik egy közös, egységes átvilágítási módszertan kialakításában a szolgáltatások nyújtásának megkezdését megelőzően annak érdekében, hogy a végrehajtás során a szolgáltatások egységesen, azonos minőségben legyenek hozzáférhetőek.

§  a többi nyertes szolgáltató szervezettel együttműködik egy, a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó végrehajtási terv kidolgozásában, melynek célja, hogy a szolgáltatások minden kevésbé fejlett régióban egyenlő eséllyel hozzáférhetőek legyenek a munkáltatók számára, azaz időben és térben egyaránt teljes lefedettséget biztosítson a kevésbé fejlett régiókra vonatkozóan a komponens

 


 

Támogatható tevékenységek köre

§  Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálása, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!);

§  Projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel: a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósításához indokolt mértékben alkalmaz projekt menedzsert,szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt.

§  Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása

§  Tájékoztatás, nyilvánosság

§  Előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása


Elszámolható költségek köre:

§  bérköltségként: a bruttó munkabér, személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok;

§  rendezvényszervezési költségek: terem- és eszközbérlet költségei,

§  utazási költség a jogszabályban meghatározottak szerint,

§  szállásköltség a jogszabályban meghatározottak szerint,

§  tájékoztatás, nyilvánosság költségei a jogszabályban meghatározottak szerint,

§  igénybevett szolgáltatásként szakértői díjak

§  előkészítési költségek a jogszabályban meghatározottak szerint,

 


 

Projekt területi korlátozása

§  Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

§  A projekt eredményeinek a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia.

§  Az átvilágított munkavállalók munkavégzésének helye nem lehet a Közép-Magyarországi régió területén.

 


 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 350 millió Ft, az alábbiak figyelembevételével:

A maximálisan igényelhető támogatási összeg az alábbiak szerint függ a projekt keretében átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszámától:

Az átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszáma legalább (fő)

Igényelhető maximális támogatás (millió Ft)

500

50

1000

100

1500

150

2000

200

2500

250

3000

300

3500 fő, vagy afölött

350