KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP

Tartalomjegyzék

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése - eszközbeszerzési pályázat

A pályázatok benyújtása 2014. november 12-től, 2014. december 31-ig lehetséges.

Támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft.

Támogatás mértéke: max. 50%, az alábbi régiónkénti bontás figyelembevételével:

    §  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
        mikro-, kis- és középvállalkozásoknál: 50%
    §  Közép-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 50%
        középvállalkozásoknál: 45%
    §  Nyugat-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 45%
        középvállalkozásoknál: 35%

Jelentkezés eszközbeszerzés pályázatra

Támogatás célja

    A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
    A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.    

 


 Pályázók köre

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  mikro-, kis-, és középvállalkozások

  Jogi forma

  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

        kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

        SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

        szövetkezetek.

  Méret

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

  Iparág

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be a magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.


 Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 §  amely a támogatást a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,

 §  amely a támogatást a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,

 §  amely a mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:

 -    a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

 -    a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.

 §  nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

 §  acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

 §  Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz szintentartó beruházáshoz.

 §  Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.

 §  amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott)l), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

 §  amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

 §  amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

 §  amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.

 §  amely vállalkozás jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban;

 §  melynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében már részesült támogatásban

 A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek.

 


 Kötelezettségek

 Kötelező vállalások:

 §  Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

 §  Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

 Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 §  az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

 §  az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.

 


 Támogatható tevékenységek köre

 A pályázat a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését támogatja. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 §  Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) (min. 50%)

 §  Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható (max. 25%)

 §  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

 §  Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

 §  A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

 A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése;

 


 Elszámolható költségek köre:

 Ø Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%):

 §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

 §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

 §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

 §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Ø Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%):

 §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

 §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

 §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

 §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Ø Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

 §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége

 §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

 Ø Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

 Ø Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 §  termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

 §  immateriális javak (licenc) költségei,

 §  testreszabás költségei,

 §  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

 §  betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

 Ø Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 §  azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

 §  az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 §  azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 


 Projekt területi korlátozása

 Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 


Támogatható tevékenységek listája TEÁOR besorolás szerint

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

 

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

1052 Jégkrém gyártása

 

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

 

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

 

1073 Tésztafélék gyártása

 

1082 Édesség gyártása

 

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

 

1085 Készétel gyártása

 

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

 

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

 

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

 

1105 Sörgyártás

 

1106 Malátagyártás

 

1310 Textilszálak fonása

 

1320 Textilszövés

 

1330 Textilkikészítés

 

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

 

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

 

1393 Szőnyeggyártás

 

1394 Kötéláru gyártása

 

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

 

1396 Műszaki textiláru gyártása

 

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

 

1411 Bőrruházat gyártása

 

1412 Munkaruházat gyártása

 

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

 

1414 Alsóruházat gyártása

 

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 

1420 Szőrmecikk gyártása

 

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

 

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

 

1511 Bőr, szőrme kikészítése

 

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

 

1520 Lábbeligyártás

 

1610 Fűrészárugyártás

 

1621 Falemezgyártás

 

1622 Parkettagyártás

 

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 

1624 Tároló fatermék gyártása

 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

1711 Papíripari rostanyag gyártása

 

1712 Papírgyártás

 

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

 

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 

1723 Irodai papíráru gyártása

 

1724 Tapétagyártás

 

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

 

2011 Ipari gáz gyártása

 

2012 Színezék, pigment gyártása

 

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

 

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

 

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

 

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

 

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

 

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

 

2041 Tisztítószer gyártása

 

2042 Testápolási cikk gyártása

 

2051 Robbanóanyag gyártása

 

2052 Ragasztószergyártás

 

2053 Illóolajgyártás

 

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása

 

2060 Vegyi szál gyártása

 

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

 

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 

2219 Egyéb gumitermék gyártása

 

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

 

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

 

2223 Műanyag építőanyag gyártása

 

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

 

2311 Síküveggyártás

 

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

 

2313 Öblösüveggyártás

 

2314 Üvegszálgyártás

 

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 

2320 Tűzálló termék gyártása

 

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

 

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

 

2341 Háztartási kerámia gyártása

 

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

 

2343 Kerámia szigetelő gyártása

 

2344 Műszaki kerámia gyártása

 

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

 

2351 Cementgyártás

 

2352 Mész-, gipszgyártás

 

2361 Építési betontermék gyártása

 

2362 Építési gipsztermék gyártása

 

2363 Előre kevert beton gyártása

 

2364 Habarcsgyártás

 

2365 Szálerősítésű cement gyártása

 

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

2370 Kőmegmunkálás

 

2391 Csiszolótermék gyártása

 

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása

 

2420 Acélcsőgyártás

 

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

 

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

 

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

 

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

 

2441 Nemesfémgyártás

 

2442 Alumíniumgyártás

 

2443 Ólom, cink, ón gyártása

 

2444 Rézgyártás

 

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

 

2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 

2451 Vasöntés

 

2452 Acélöntés

 

2453 Könnyűfémöntés

 

2454 Egyéb nem vas fém öntése

 

2511 Fémszerkezet gyártása

 

2512 Fém épületelem gyártása

 

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

 

2529 Fémtartály gyártása

 

2530 Gőzkazán gyártása

 

2540 Fegyver-, lőszergyártás

 

2550 Fémalakítás, porkohászat

 

2561 Fémfelület-kezelés

 

2562 Fémmegmunkálás

 

2571 Evőeszköz gyártása

 

2572 Lakat-, zárgyártás

 

2573 Szerszámgyártás

 

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

 

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

 

2593 Huzaltermék gyártása

 

2594 Kötőelem, csavar gyártása

 

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

 

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

 

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

 

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 

2651 Mérőműszergyártás

 

2652 Óragyártás

 

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

2670 Optikai eszköz gyártása

 

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 

2731 Száloptikai kábel gyártása

 

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

 

2733 Szerelvény gyártása

 

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

 

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

 

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

 

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

 

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

 

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

 

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

 

2814 Csap, szelep gyártása

 

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

 

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

 

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

 

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

 

2891 Kohászati gép gyártása

 

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

 

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 

2895 Papíripari gép gyártása

 

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

 

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása

 

2910 Közúti gépjármű gyártása

 

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

 

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

 

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

3030 Légi, űrjármű gyártása

 

3040 Katonai harcjármű gyártása

 

3091 Motorkerékpár gyártása

 

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

 

3099 Mns egyéb jármű gyártása

 

3101 Irodabútor gyártása

 

3102 Konyhabútorgyártás

 

3103 Ágybetét gyártása

 

3109 Egyéb bútor gyártása

 

3211 Érmegyártás

 

3212 Ékszergyártás

 

3213 Divatékszer gyártása

 

3220 Hangszergyártás

 

3230 Sportszergyártás

 

3240 Játékgyártás

 

3250 Orvosi eszköz gyártása

 

3291 Seprű-, kefegyártás

 

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység

 

3831 Használt eszköz bontása