Ifjúsági Garancia

 Ifjúsági Garancia Program

A pályázatok benyújtása 2014. november 12-től, 2015. január 30-ig lehetséges.

 Támogatás mértéke: max. 100%

 Támogatás összege: a projekt maximális összköltsége 36 milliárd forint.

 Támogatás célja

   Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

   A program több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a már legalább 6 hónapja munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget kínálni, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára. 2018-ig fokozatosan kiterjesztjük a programot minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló és nem dolgozó fiatalra.                                                                        

Pályázók köre

Jogi forma

  a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerveivel együttesen – valamint indokolt esetben a munkaerő-piacért, foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium által, a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés céljából alapított szervezettel közösen - jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg.

A konzorcium vezetője a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kötelezettségek

§  A program első szakaszában legalább 36 ezer fiatal részvételét kell biztosítani

Támogatható tevékenységek köre

A projekt előkészítése:

a) megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése

b) közbeszerzéssel és a képzők kiválasztásával kapcsolatos tevékenységek

     A külső szereplők bevonása - a közbeszerzési törvényben és az eljárási rendeletben meghatározott módon - a projekt megkezdése előtt is megtörténhet, így a tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolhatóak. Az előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek a felhívás megjelenésétől a támogatási szerződésben rögzített projektvégrehajtás megkezdésének napjáig támogathatóak!

A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban:

a) foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:

aa)   képzési költség támogatása

ab)   a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása

ac)   a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása

ad) a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása

b) elhelyezkedést segítő támogatások:

ba)   bértámogatás nyújtása

bb)   munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása

bc)   a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása

bd) mobilitási támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeket megkönnyítő, ideiglenes támogatása).

c) munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:

ca)   a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése

cb)   a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása

cc)   a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása

cd)   a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása

d) önfoglalkoztatóvá válás támogatása (max. 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás)

e) a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése

A foglalkoztatást elősegítő támogatások (bértámogatás, bérköltség-támogatás) során a támogatás mértéke a munkáltatónál ténylegesen felmerülő munkabér alapján kerül meghatározásra.

Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett munkaügyi központ(ok) vonatkozásában:

a) a munkaügyi központ(ok)ban/kirendeltségeken a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (inaktívak, potenciális résztvevők felkutatása, ügyfelek programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére és a külső partnerek felé, regionális és helyi szereplőkkel való együttműködés, egyeztetés, megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, konzultáció, esetmegbeszélés),

b) ifjúsági tanácsadók foglalkoztatása, beleértve a munkatársak képzését, módszertani felkészítését is.

c) projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások

Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések

a) az Ifjúsági Garancia program nyomon követéséhez, beleértve a 1304/2013 EU rendelet II. mellékletében foglalt, ifjúsági kezdeményezés eredménymutatók méréséhez szükséges adatbázis létrehozása, fejlesztése.

b)  a megvalósítás tapasztalatainak folyamatos, strukturált feldolgozása a további szakaszok megalapozása érdekében, innovatív megközelítések és módszerek kialakítása, kipróbálása a fiatalok célcsoport sajátos szükségleteinek és problémáinak kezelésére: többek között a nem regisztráltak elérése és bevonása, a lemorzsolódások elkerülése, újszerű támogatások kialakítása, a munkaadói / vállalkozói körrel való együttműködés terén, valamint a célcsoporttal foglalkozó más szolgáltatókkal és civil kezdeményezésekkel való együttműködés tekintetében.

c) módszertani támogatás, tudásközpont kialakítása, amely az összes munkaügyi kirendeltségen a projektben szakmai megvalósítók, ifjúsági tanácsadók számára elérhető és tartalmazza a munkájukat segítő információkat, munkamódszereket, jó gyakorlatokat, valamint segíti a szakemberek egymás közötti kommunikációját.

d) Az Ifjúsági garancia megvalósításához kapcsolódó tanácsadási tevékenység fizikai környezetének kialakítása

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

a) Konzorciumvezetőnél és a konzorciumi partnereknél menedzsmenttevékenységek

Projekt területi korlátozása

A projekt az ország hat kevésbé fejlett régiójára terjed ki.

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.